Golden Day

Golden Day


یک هدف ایجاد کنید و هرگز اجازه ندهید محیط، عقاید دیگران یا محدودیت کارهایی که در گذشته انجام شده است ‌تصمیمات شما را شکل دهند .
آنتونی رابینز

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید