Golden Day

Golden Day


یک انسان موفق کسی است که بتواند با آجرهایی که دیگران به سمت او پرتاب میکنند پایه و اساس محکمی بسازد.
دیوید برینکلی

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید