Golden Day

Golden Day

کوتاه نکردن موها همیشه هم باعث بلند شدن موها نمی شود.
برای داشتن موهای زیباوپرپشت باید هر ۸هفته یک بار،یک تا دوسانتی متر از موها کوتاه کرد تا آسیب آن ها از بین برود.

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید