Golden Day

Golden Day

پولدار بودن یعنی داشتن پول زیاد ؛ ولی ثروتمند بودن یعنی داشتن زمان

(مارگارت بونانو)

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید
یکی از راه های مراقبت از پوست