Golden Day

Golden Day

وقت شما اندک است ، پس آن را در زندگی شخص دیگری هدر ندهید.”

استیو جابز

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید