Golden Day

Golden Day


موفقیت پایان مسیر نیست شکست هم انسان را نابود نمی کند این شجاعت ادامه دادن است که اهمیت دارد.
چرچیل

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید