Golden Day

Golden Day


بیل گیتس
خیلی عالی است موفقیت هایتان را جشن بگیرید، اما مهمتر از آن یادگیری از شکست هااست که نباید فراموش کنیم

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید