Golden Day

Golden Day


فقیر ترین مردم کسی است که رویایی در سر ندارد.
زیگ زیگلدر

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید