Golden Day

Golden Day

  1. تلویزیون – ورزش
  2. فست فود – غذای خانگی
  3. رفقای سمی – مربیان
  4. شکایت کردن – شکرگزار بودن
  5. فکر کردن به کاری – انجام دادنش
  6. سرزنش کردن خود – مسئولیت پذیری

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید