Golden Day

Golden Day


در دنیایی که مدام در حال تغییر است ریسک نکردن بزرگترین و بدترین ریسکه!
مارک زاکربرگ

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید