Golden Day

Golden Day

دارن هاردی میگه
برای رسیدن به آنچه تا کنون به آن دست نیافته اید
باید چیزی یاد بگیریدکه نمی دانید و کاری بکنیدکه تا الان انجام نداده اید.

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید