Golden Day

Golden Day

ثروتمندان تلویزیون های کوچک و کتابخانه های بزرگ دارند ولی مردم فقیر کتابخانه های کوچک و تلویزیون های بزرگ دارند.

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید
یکی از راه های مراقبت از پوست