Golden Day

Golden Day


توماس ادیسون
بسیاری از ناکامی های زندگی برای افرادی است که، هنگام تسلیم خود نمی فهمیدند که چقدر به موفقیت نزدیک شده اند.

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید