Golden Day

Golden Day


توصیه های طلایی وارن بافت
همیشه در زندگی فقط برای ۳ نوع کار وقت وپولتان را خرج کنید
کارهایی که شما را ثروتمندتر می کند
کارهایی که شما را خوشحال تر می کند
وکارهایی که شما را به آدم بهتری تبدیل می‌کند.

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید