Golden Day

Golden Day

وارن بافت:
تفاوت افراد موفق وغیر موفق دراین است که افراد موفق حدودا به هر چیز پاسخ منفی می دهند!!!

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید