Golden Day

Golden Day


تخم شربتی
دانه های سیاه تخم شربتی شما را از تشنگی نجات خواهد داد هنگامی که این دانه ها در آب قرار می‌گیرند لعاب می‌اندازد و آب را به خود جذب می‌کند به همین دلیل با ورود به معده فضای بیشتری را اشغال می کند و می تواند تا مدت ها شما را سیراب نگه دارد.

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید