Golden Day

Golden Day


بیل گیتس
موفقیت،بدترین آموزگار است.
موفقیت به انسان های ساده تلقین می کند که هیچ گاه شکست نخواهند خورد.

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید