Golden Day

Golden Day


به عقب بدوید!
دویدن به عقب اندام را زیبا می‌کند
وقتی به عقب می دویدخود به خود وغریزی پشتتان را صاف می کنید این ورزش کمر دردی که در اثرخمیده راه رفتن ایجاد شده را کاهش می دهد

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید