Golden Day

Golden Day

ایلان ماسک میگه
خطا همیشه یک گزینه روی میز است‌.
اگر در کارها شکست نخورید نمی توانید به اندازه کافی نوآور وخلاق باشید

.

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید