Golden Day

Golden Day

اگر چیزی که میخواهی آهسته به سمت تو می آید فقط یک علت دارد تو بیشتر زمانت را روی نبودنش تمرکز کرده ای تا روی بودنش.

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید