Golden Day

Golden Day


الکس فرکوسن :
در اولین مسابقه ای که مربی بودم از خدا خواستم که پیروز شوم اما در آن مسابقه شکست سختی خوردم ناامید نشدم و تازه فهمیدم که تیم حریف هم خدایی دارد. از آن پس تلاش کردم.

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید