Golden Day

Golden Day


آدم هر جاباشه عادت می کنه ودیگه سخته از اون جا بره؛ نحوه فکر کردن هم بعد از مدتی عادی میشه ودیگه عوض کردنش سخته….
جان اشتاین بک:نویسنده

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید